Na personalistickom trhu od roku 1991

Politika kvality

Manažment spoločností skupiny INDEX NOSLUŠ, vedomý si svojej zodpovednosti voči zákazníkom, zamestnancom, spoločnosti aj voči okolitému prostrediu vyhlasuje Politiku spoločností skupiny INDEX NOSLUŠ s nasledovnými zásadami, princípmi a ambíciami.

Prostredníctvom flexibilnej kombinácie siete pobočiek a profesionálnych konzultantov ponúknuť všetko čo dnešní klienti v oblasti riadenia ľudských zdrojov očakávajú, t. z. vysokú mieru pohodlia pri zadávaní požiadavky na zamestnanca, rýchle a starostlivé zabezpečenie správnych kandidátov, osobné poradenstvo a na mieru šité personálne riešenia za prijateľné ceny. Na druhej strane máme ambíciu stať sa každému uchádzačovi partnerom, ktorý mu zabezpečí čo najlepšie využitie jeho osobného pracovného potenciálu s minimálnym vynaložením energie, peňazí a vedomie, že ochránime jeho záujmy vždy, keď bude v práve.

Rozširovaním siete pobočiek v jednotlivých regiónoch zabezpečiť viditeľnosť značky a dôkladnú znalosť miestneho podnikateľského prostredia. Na základe znalosti prostredia a reálnych potrieb našich klientov vytvárať s nimi dlhodobé partnerské vzťahy a ponúknuť im tak v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov rýchle a pružné riešenia to v rámci celého územia celej Slovenskej a Českej republiky.

Požiadavky a potreby klientov určujú základný smer našich aktivít, preto je pre nás najvyššou prioritou dosahovanie spokojnosti klientov s napĺňaním ich potrieb a požiadaviek.

Kvalita je prvou a základnou úlohou, za splnenie ktorej zodpovedajú zamestnanci na všetkých riadiacich a výkonných pozíciách. Sme si vedomí, že napĺňanie tohto princípu je výsledkom neustáleho zlepšovania interných procesov a zvyšovanie efektívnosti zavedených manažérskych systémov.

Kvalita nie je pre nás stav, ale proces neustáleho zlepšovania, čomu napomáha predovšetkým aktívny prístup zamestnancov na všetkých úrovniach, využitie ich pracovného i ľudského potenciálu. Každý náš zamestnanec je reprezentantom spoločnosti a svojou prácou a vystupovaním pomáha budovať dobré meno spoločnosti INDEX NOSLUŠ a stabilizovať pozíciu spoločností u zákazníkov. Našich zamestnancov podporujeme v konštruktívnej komunikácii a tímovej spolupráci a ceníme si ich iniciatívu, kreativitu a lojalitu.

Uvedomujeme si, že i napriek vynaloženému úsiliu môže dôjsť k chybám a nezhodám. Našim cieľom je ich čo najrýchlejšie identifikovať a odstrániť ich následky. Zároveň sú pre nás zdrojom poučenia a jedným zo spôsobov ako odstrániť zraniteľnosť a slabé miesta.

Osobitnú pozornosť venujeme šetrnému prístupu k životnému prostrediu  a prevencii znečisťovania. K pozitívnemu prístupu k ochrane životného prostredia vedieme i našich zamestnancov.

Chránime prírodné zdroje efektívnym hospodárením a energiami a v rámci našich technických a ekonomických možností minimalizujeme negatívny dopad vznikajúcich odpadov na životné prostredie.

Spoločnosti skupiny INDEX NOSLUŠ dodržiavajú právne a iné požiadavky vzťahujúce sa nielen na činnosť jednotlivých spoločností, ale aj v oblasti životného prostredia.

 

NÁRODNÁ CENA SR ZA KVALITU 2011

INDEX NOSLUŠ ako prvá personálna spoločnosť na Slovensku sa stala oceneným finalistom 12. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu 2011.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo udeľuje túto cenu od roku 2000. Národná cena SR za kvalitu je najprestížnejšou národnou cenou kvality pre organizácie a zároveň najvyšším možným stupňom uznania, ktorý je možné dosiahnuť a odlíšiť sa tak od svojich konkurentov v oblasti manažérstva kvality. Súťaž je zároveň hlavnou aktivitou štátnej politiky kvality, ktorú predstavuje Národný program kvality SR. Do dvanásteho ročníka sa prihlásilo spolu 32 organizácií , 8 z nich sa stali ocenenými finalistami.

7.novembra 2011 si z rúk prezidenta Ivana Gašparoviča prevzal ocenenie riaditeľ spoločnosti Ing. Róbert Čvapek spolu s ostatnými ocenenými spoločnosťami s podnikateľského a verejného sektora.

Viac informácií: www.kvalita.noslus.sk

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.