Na personalistickom trhu od roku 1991

Skratky využívané v personalistike

Každá pracovná oblasť si vytvára vlastné skratky, ktoré sú využívané v bežnej komunikácii. Inak na tom nie je ani oblasť personalistiky a ľudských zdrojov. 

Používanie skratiek závisí od kontextu a konkrétnej situácie, ale môžu byť bežne viditeľné v dokumentoch, v textoch pracovných ponúk,  e-mailoch, zmluvách a komunikácii medzi personálnymi oddeleniami a zamestnancami.

Aby sme nimi mohli naozaj komunikovať, musia im porozumieť obe strany. Teda nie len ten kto píše text, ale aj človek na druhej strane.

Pozrite si prehľad najčastejšie používaných skratiek a ich význam.


HR – “Human Resources” (ľudské zdroje) Tento pojem zahŕňa celé Personálne oddelenie, ktoré má na starosti “životný cyklus” zamestnancov. S pracovníkmi HR oddelenia sa stretnete na pohovore, pri podpisovaní pracovnej zmluvy alebo napríklad pri výpovedi.

HR? TPP? RZD? Pozrite sa na význam skratiek, ktoré sú využívané v personalistike

TPP – “Trvalý pracovný pomer”, alebo HPP – “Hlavný pracovný pomer” Tieto skratky môžete nájsť v pracovných inzerátoch, alebo dokonca v pracovných zmluvách. Zákonník práce tento pojem nepozná, ale označuje sa ním práca uzatvorená pracovnou zmluvou.


DVP – “Dohoda o vykonaní práce“ a DPČ – “Dohoda o pracovnej činnosti“. Ide o dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. To znamená, že ich uzatvárate so zamestnávateľom, na zabezpečenie výnimočných úloh. Dohody sú limitované maximálnym počtom odpracovaných hodín. 


DBPŠ – “Dohoda o brigádnickej práci študentov“. Tento typ dohody môže so zamestnávateľom uzatvoriť žiak strednej školy alebo vysokoškolský študent. Ide najmä o príležitostné činnosti. 


RZD – “Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu”. ide o sumár toho, akú sumu ste na daniach odviedli, koľko ste mali odviesť a vyčíslenie prípadného preplatku alebo nedoplatku. O spracovanie RZD môžete požiadať zamestnávateľa vždy raz ročne, do 15. februára.


NČZD – “Nezdaniteľná časť základu dane” Ide o časť vašej mzdy, ktorá nebude zdanená. O túto sumu si môžete znížiť základ dane, z ktorého sa vypočítava daň z príjmu. 


CV – “Curriculum vitae” slovo pochádza z latinčiny a využíva sa na označenie životopisu. Zivotopis by mal byť zhrnutím vášho “štúdijného a profesionálneho života. Stretnúť sa môžete aj s pojmom “štruktúrovaný životopis”, takýto životopis je písaný v odrážkach.


BOZP – “Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci” Ide o zabezpečenie pracovných podmienok tak, aby boli čo najviac obmedzené nebezpečné vplyvy pracovného procesu a prostredia na zamestnancov. BOZP zabezpečuje zamestnávateľ a zamestnanec je povinný ho dodržiavať. 

Aké sú najčastejšie využívané skratky z personalistiky a ich význam?

PN – “Práceneschopnosť”, je neschopnosť zamestnanca vykonávať prácu. Za dočasne práceneschopného vás môže uznať len lekár, ktorý o tom musí vystaviť doklad. Od júna 2022 lekári môžu využívať nový spôsob – elektronickú PN.


OČR Ošetrenie člena rodiny” alebo ošetrovné, je nemocenská dávka, ktorú využívajú najmä rodičia na dieťa, ale platí aj pre iných členov rodiny. Ide o sumu, ktorú vám sa obdobie, kedy nemôžete ísť do práce, ale staráte sa o člena rodiny vypláca Sociálna poisťovňa. 


Používanie skratiek nám môže uľahčiť komunikáciu. Ak im však jedna zo strán nerozumie, je dobre si ich objasniť.

Veríme, že ste sa pri čítaní článku naučili niečo nové 🙂 Ak vám naopak niektorá skratka chýbala a lámete si nad ňou hlavu, dajte nám vedieť, radi ju zaradíme v budúcom článku.

Nevybrali ste si z našich pracovných ponúk?
Záleží nám na vašom názore. Ste spokojní alebo nespokojní, povedzte nám o tom viac.